Koppling till bokföring


Arbetsbesparande integration

BYGGsamordnaren kan integreras med ditt företags ekonomisystem. Härigenom undviker man en hel del dubbelarbete och får bättre kontroll över projektet.

För närvarande har vi möjlighet att integrera med nedan ekonomi/lönesystem.
Alla kopplingar ser inte likadana ut, hör av dig med dina frågor!

Koppling till bokföring/lönesystem eller fakturaskanning är tillval och ingår inte när man köper BYGGsamordnaren.

Bokföringsprogram

 • 3L Pro
 • Agresso
 • Björn Lundén
 • Björn Lundén Cloud
 • Briljant
 • Fortnox
 • Fortnox Projektexport
 • Hogia Byggadministration
 • PP7
 • Visma Administration (1000, 2000)
 • Visma Administration export API
 • Visma Business

Lönesystem (export)

 • Flex
 • Hogia lön
 • Visma lön 300, 600
 • Visma Tid
 • Pax

Fakturaskanning

 • Agresso
 • Ascendo
 • BillBox
 • Briljant
 • Centsoft
 • Hogia Approval
 • Levdoc
 • Palette
 • PP7
 • Rekyl
 • Scanlev

Principskiss för integration med bokföring / lönesystem

Varför koppla BYGGsamordnaren mot ekonomisystem ?

BYGGsamordnaren är gjord för att driva projekt, och en del av den verksamheten är att ha kontroll över kostnader och intäkter i projektet.

– När det gäller entreprenader på fast pris är det kostnadsuppföljningar och prognoser som är det intressanta. Det är då de “nedlagda kostnaderna” man hämtar från ekonomisystemet.

– Entreprenader på löpande räkning handlar istället om att sammanställa nedlagda kostnader och timmar, prissätta detta och presentera det för beställaren.
Exempel debiteringsunderlag

I båda fallen har BYGGsamordnaren speciella funktioner för att hantera t ex. avvikelser och tilläggsarbeten som är en av de viktigaste bitarna i prognosarbetet. Uppdelning av fakturor i Material, Maskiner, UE och egen tid är en annan specialfunktion i samband med debitering av löpande räkning.

Pyjamaspapper

Projektledaren får idag ofta ut listor från ekonomisystemet över nedlagda kostnader, för att t ex jämföra mot sin budget eller basera sin prognos på. Det är egentligen dessa listor som digitalt förs över till BYGGsamordnaren. I BYGGsamordnaren kan man sedan skapa prognoser och skapa debiteringsunderlag utifrån den överförda informationen.

Vad är det som integreras ?

Det är framförallt kostnader och intäkter som är intressant att föra över till BYGGsamordnaren. Kostnaderna består till största del av leverantörsfakturor och lönekostnader. Rent konkret är det i de flesta fall huvudbokens transaktioner som förs över och kompletteras med information om vilken leverantörsfaktura som ligger bakom transaktionen. Detta innebär att det inte blir några problem om en faktura har bokats på flera projekt och innehåller flera olika konton.

Transaktioner som berör t ex betalningar av fakturor förs inte över. Det är kostnaden som är intressant, inte när den betalas. BYGGsamordnaren kan även läsa över kund- och leverantörsregister, kontoplan, lönearter och personalregister.

Hur ofta ?

Normalt schemaläggs överföringen så att det varje natt förs över automatiskt, men det går även att göra det oftare.

Hur berörs ekonomiavdelningen / ekonomisystemet?

Inte alls !
BYGGsamordnaren påverkar på intet sätt ekonomisystemet. BYGGsamordnaren kan inte förändra någon information som ligger i ekonomisystemet, utan läser bara ut den information som är relevant ur projektets synvinkel.

Lite tekniskt

– BYGGsamordnaren behöver inte finnas på den dator som kör ekonomisystemet, och tvärsom behöver inte ekonomisystemet finnas på den dator som kör BYGGsamordnaren.
Dock behöver BYGGsamordnaren kunna komma åt de filer där ekonomisystemets databaser finns (vilket ofta görs via nätverket).
– Preliminärbokning av fakturor kan BYGGsamordnaren hantera.
Exempel Prognos