Automatiska uppdateringar
När en ny version finns att ladda ner / installera så tänds ett meddelande i BYGGsamordnaren som informerar om detta. I servermiljö så är meddelandet mest till för att informera användare/driftpersonal om att det finns ny version att installera och bör så göras vid första bästa service-fönster.
 
För användare som kör på enskild PC är det bara att klicka på meddelandet och följa instruktionerna.
 
Vissa versioner släpps som "ej automatisk uppdatering" och kan laddas ner från denna sida och är frivilliga att installera.
 
 
Uppdateringslogg
Version 2019-07-02   (släppt som automatisk uppdatering)
 
 • Förbättrad sökning i dagboken. Radhöjd anpassas för att visa all text        
 • Bättre sökbarhet i dagboksnoteringarna i avvikelsen kostnadssammanställning
 • Kunna lägga till anbudslämnare till inköp manuellt eller lägga till företag i företsregistret på samma gång
 • Visa leverantörsbedömningen när man väljar flera bolag till anbudsutvärderingen
 • Ändrat datumformat i inköpslistan
 • Ta med organisationsnr i anbudssammanställningen
 • Export av företagsregister till Excel
 • Förbättrat dialogen att skicka mail från projektorganisationen        
 • Duplicera ett företag i företagsregistret        
 • Byta namn på kategori i projektorganisationen        
 • Fixat till så att avtal + beskrivning kommer med i ekonomiöversikten
 • Låst så att löneartsnummer måste anges när man editerar lönearter
 • Senaste registreringsdatum i rättigheterna/webtid/personalregistret för att lätt kunna se vilka som inte skall kunna logga in
 • Byggsam krashar i Projekthanteringen när man lägger in många rader text i beskrivningen alt på en avvikelserapport        
 • Hämta underlag från Avvikelser (FU) tog även med raderade avvikelser        
 • Hämta slutfaktura från lyftplan till fakturaunderlag        
 • Bättre valruta för fullständig radering av raderade projekt        
 • Dubletter i företagsregister vid urval och då företag är med i två/fler kategorier        
 • Hindrat att man i Tidföring kan klicka på Delete när många celler är markerade för att förhindra radering        
 • Dokument som var döpt till EGENKONTROLL....  gick inte att öppna        
 • Kvar att fakturera skrivs ut i avvikelsesammanställning även då prissättning inte gjorts. Numera visas tomt (inget alls) om inte avvikelsen är prissatt
 • WEBtid plus kunde bockas för, men den lästes inte upp i griden igen
 • Förtydligande av kostnadssammanställningen på en Avvikelse Maskiner  bytt till Maskiner / hjälpmedel        
 • Resurssammanställning i kalkylen skrivs numera ut med inbyggd ordbehandlare
 • Automatisk resize på rader i Eget företag
 • Tjänstemannakostnader importerades inte från Bidcon-PLX-fil om den lades på en manuell omkostnadspost
 • Import av Wikellskalkyler med avgående mängder        
 • Import av Wikellskalkyler med underkataloger        
 
 
Version 2019-01-08   (ej automatisk uppdatering)
 
 • Ändra benämningen på en inlagd bilaga i dagboken
 • Förbättring i hämta underlag från lyftplan
 • Kunna exportera Sök i dagboksblad till Excel
 • Auto-size på Nettopris/enhet i Avsnittsregistret
 • Bättre logg i händelser / projekthanteringen
 • Kunna göra urval på avvikelser med de avvikelser som inte har något värde alls i kvalitetsstatus eller ekonomistatus
 • Uteslutande sökning i resursregistret
 • Funktion för att gå till Tider/kostnader för valt  projekt från Sök lev/kundfaktura
 • Ändra antalet WEBtid eller WEBtid plus licenser direkt ifrån WEBtidinställningar i personalregistret
 • 2 decimaler i uträknat A-priset i kalkylen
 • Tillåt fler tecken i Listalternativ / Typ av avvikelse, Kvalitetsstatus, Ekonomistatus och Debiteringsform
 • Tillåt fler tecken i Listalternativ / Tidsförlängning
 • Maila fakturaunderlag inkl äta-bilagor som en PDF
 • Kunna bifoga andra filer i mailet när man skickar Fakturaunderlag via Epost
 • Kunna importera Momsregisteringsnummer till företagsregister
 • Kunna importera Land till företagsregister
 • Ny funktion för att kunna Klistra in nytt företag (både namn, orgnr osv) från text i klippbordet
 • Ny funktion för att kunna klistra in kontaktuppgifter på ett företag. Ex för + efternam, mail o mobiltelfon
 • Förbättrat felmeddelande om TX-kontrollen inte är tillgänglig
 • Hantverksformuläret 17 inlagt
 • Justering av mall Köp av varor, AF AMA
 • Plockat bort Annandag påsk som helgdag
 
Fixade buggar
 • Statusdatum i FU ändrades även om man bara öppnade och stängde underlaget
 • Kalkylen-Spara avsnitt till avsnittsregistret ger felmeddelande,och avsnitt sparas ej.
 • Rättat bug med att företag med för länga firmanamn inte importerades till företagsregistret
 • Maila FU med bilagor kraschade vid sökväg typ \\TS01.bolaget.set\ByggData
 • Anbudslämnare från raderade inköp syntes i Sammanställning av anbudslämnare
 • Kolumnbredd Kontrollerad autosizeades till full bredd
 • För långa texter som Hämtades till fakturaunderlag gav SQL-fel om de blev längre än 255 tkn
 
 
Version 2018-10-17   (ej automatisk uppdatering)
 
 • Personalliggaren kunde inte nås från BYGGsamordnaren
 • Färgmarkeringar i Fråga-svar-listan fungerade inte ordentligt
 • Rättat bug med att kopiera föregående dag i Tider/kostnader
 
 
Version 2018-10-04   (ej automatisk uppdatering)
 
 • SQL-fel i lyftplanen om man matar in för många tecken i beskrivningen
 • SQL-fel vid urval på dokumentgrupper under Kalkyler
 • Fakturamärke syns även i dialogerna för timmar / kostnader i servicevyn
 • Koderna <tokstartdatum> och <tokslutdatum> kan användas i rapportmallar för debiteringsunderlaget
 • SQL-fel om man har kort datum i A-prislistan
 • SQL-fel i lyft-betalplan vid windowsinställning på kort datum
 • Beställarens projektnr på lyftplanen + faktureringsadress till beställaren
 • Kompakt vy i Lyftplanen för att bättre hantera lyftplaner med många dellyft
 • Ändrat marginaler i lyftplanen för att bättre få plats vid utskrift
 • Ändrat sorteringsordning på FU-märke vid hämta underlag från Tider kostnader
 • Begränsat alla gridar så att inte autofyll kan göras om rubriken är vald
 • Fakturaadress i företagsregister syns "dubbelt"
 • Nytt dokument inlagt i mallar under personal, Utredning-olycksfall-tillbud-blankett
 • ABS 18 Entreprenadkontrakt + ABS18 ÄTA-arbete
 • Import av Wikellskalkyl tog med inaktiverade rader
   
 
Version 2018-06-04   (ej automatisk uppdatering)
 
 • Bug i dagbok: Text "kapas" om de var längre än 100 tecken. Fixat
 • Bug i dagbok: Om flera rader skrevs in efter varandra så sparades bara första raden. Fixat
   
 
Version 2018-06-04 innehåller allt som version 2018-05-28 innehåller inkl bug-rättningar.
 
(Om ni endast vill uppdatera den programkomponent som berörs så kan denna laddas ned separat och kopieras
in i "ByggData"-mappen. Detta förutsätter att du redan har uppdaterat till 2018-05-28)
 
Version 2018-05-28   (ej automatisk uppdatering)
 
Kan ej laddas ner längre
 
GDPR
 • Personer i personalregistret har fått egen knapp/ruta för att dölja privata uppgifter
 • Gallringsfunktion för att kunna radera företag som inte använts inom senaste 5 åren
 • Sortering av tidföringslista görs via anställningsnr
 • Utskrift av tidföringslistor sker mha anställingsnr istället för personnr  (GDPR)
 • Export av företagsregister till fil kan endast göras av adm
 • Export av personalregister kan endast göras av adm
 • Loggning görs om man går in i personalliggaren via projekthanteringen
 • Lag till standardtexter i ex förfrågningsmallar mfl
 
Fakturaunderlag
 • Få med klockslag på arbetad/registrerad tid i fakturaunderlaget
 • Uppgift om när och vem som skapat fakturaunderlag
 • För många siffror i summan på Fakturaunderlaget syntes ej
 • Löneart till Fakturaunderlag
 • Fördefinierad epostmottagare för Fakturaunderlag
 • Skriva ut och maila fakturaunderlag inklusive scannade leverantörsfkaturor
 
Användare
 • Ny funktion i användarhanteringen för att ställa in lösenordspolicy
 
Dagbok
 • Kunna kopiera dagboksanteckningar från godtycklig dag
 
Fråga-svar / Avvikelser
 • Ha egen färg på ekonomistatus i avvikelserna
 • Avv Höj slutkostnad vid kopiera/hämta kostn från ToK
 • Kunna sätta egen färg på Status / Fråga svar
 
Övrigt
 • Personalplaneringen kan visas i Projektplaneringen för att se om och hur många personer som är tilldelade på projekt
 • Snabbat upp laddning av projektplaneringen
 • När och vem som attesterat/kontrollerat tid loggas
 • Kunna lägga in fakturaadress för eget företag
 • Kunna se satta uppgifter och ej satta uppgifter från företagsbedömningen i företagslistan
 • Lagt in menyknapp i partnerinställningar för att förtydliga funktionerna
 • Nya dokumentkoder för att få ut totalt antal timmar från avvikelser och budgetförstärkta timmar från avvikelser
 • Fler kolumner i företagslistan
 • Lagt till knapp för att lättare kunna hitta/ändra bild på inventarie
 • Lägg till Service i inventarie registret så man ser när en maskin är servad. (Även dok kod till den så man får med det i rapport)
 • Besiktningsdatum för inventarie
 • Kunna göra urval på flera kategorier i företagsregistret
 • Urval på alla godkända resp underkända företag (leverantörer) i företagsregistret
 • Avvikelesekolumn i Ej kontrollerad tid material
 • Radnummer på raderna i Kontrollera tid / mtrl
 • Tider för de projekt som man har urval på kan väljas i Kontrollera tid / mtrl
 • Fler kolumner i inköpsdokumentlistan likt dokument o foton
 • Notering valbart i dokument/foton i kolumner som ska visas
 • Kunna välja kund till en kundfakturarad från företagsregistret
 • Ny rad under kundfakturor får automatiskt projektets beställare som standard
 • Krav på organisationsnr i företagsregistret
 • Högerklick i ekonomiöversikt för export till excel, skrivarinställningar och anpassning till sidbredd
 • Skriv ut ekonomiöversikten i färg
 • Anpassa utskrift av ekonomiöversikt till 1 sida i bredd
 • Urval  projekt på alla projektmedlemmar med org.nr alt personnr
 • Kunna välja att skicka mail till personal som inte är aktiva längre
 • Omvända projekträttigheter kan tillämpas på enskild användare
 • Huvudmenyn och toolbar är låst (kan inte flyttas runt av användaren)
 • Tagit bort faxnr från sidfoten
 
Bug-fixar
 • Förhandsgranskning av Excel genererar en utskrift direkt och förhandsgranskningen stängs ner direkt
 • Fel vid skapande av dagbok om projektet har lång benämning eller innehåller specialtecken
 • BUG när det ligger slash i projektorg
 • Dubbelklick på första raden i dagbokssök, öppnar inte bladet
 • Dagbok,om man klistrar in rader på arbetsstyrka så försvinner det när man byter blad eller stänger dagbok.
 • Markera företag som använt när man hämtar leverantör till inköp/anbudsutvärderingen
 • Klistra in i textrad i kalkylen funkade inte
 • Vid migrering till SQL-server så kom inte tidsangivelse med i datumfält
 • Spärra att man inte fyller i för många tecken i företagsregistret
 • Klistra in i textruta i kalkyl fungerar inte (Ctrl-C,Ctrl-V)
 • Kontobenämningen hämtades inte från kontoplanen när man importerar budget från excel-fil
 • Skicka mail till personal fick upp fel uppgifter på inaktiva personer
 • Vid skapa ny tidplan så initierades inte röda dagar ordentligt
 
 
 
Version 2017-12-19   (ej automatisk uppdatering)
 
 • Fixat bug skicka/logga epost från avvikelser
 
 
Version 2017-12-11   (ej automatisk uppdatering)
 
 • Fixat bug i personal registret
 
Version 2017-11-24   (ej automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Separat fakturaadress på företag i företagsregistret och på projektmedlemmar
 • Kompletterade mallar för fakturaunderlag för att få med fakturaadress
 • Hämta underlag från Lyftplan till fakturaunderlag
 • Tooltip är inlagt för noteringen i den dialog som visar tider/kostnader från avstämningen
 • Tooltip med notering på tidsregistreringar o fakturor i Tider o kostnader
 • Förbättrat import av A-prislista till kalkyl. Om inga rubriker väljs så visas felmeddelande
 • Summering av enbart valda rader vid import av Tider/kostnader till fakturaunderlag
 • Kunna välja om serien skall visas i WEBtid direkt från serieinställningarna i BS
 • Kunna se hur många WEBtid licenser som används
 • Storleksändra dialogen för kundfakturor
 • Datum i egen kolumn i avstämningsdialogen
 • Kontoöversättning vid import av fil från Bidcon
 • Val av aktivitetskodning vid import av fil från Bidcon
 • Lagt dit iconer på knapparna i fakturaunderlaget
 • Tooltip på bedömd slutkostnad
 • Rubriken i mail har kompletterats med projekt när man mailar avvikelselista som den ser ut på skärmen
 • Noteringen är inlagd som tooltip i Tidföringen för de fall då noteringen är lång och inte syns i sin helhet
 
Fixade buggar o fel
 • Fixat bug Resursnr återladdas inte till Tider o kostnader-dialog
 • Fixat bug med procentmätare som alltid var grön i avstämningsdialogen
 
 
Version 2017-08-17   (automatisk)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Enter i sökrutan, startar sökningen omedelbart när man använder filtrerad sökning
 • Dokumentgrupp kan tändas som egen kolumn under Ritningar
 • Import av nytt filformat från Bidcon för budget / dra släpp exportfil till BYGGsamordnaren
 • Markering av aktuell rad i Personal-WEBtid inställningar/rättigheter
 • Summering av enbart valda rader vid import av Tider/kostnader till fakturaunderlag
 • Förbättrat import av A-prislista till kalkyl. Om inga rubriker väljs så visas felmeddelande + bättre hantering av a-prislistor med flera flikar
 
Fixade buggar o fel
 • Bättre felmeddelande vid korrupt/felaktig office-installation
 • Fixat bug i projektlistan så att den inte scrollar längre upp än vad det finns projekt
 • Bilagor till avvikelser raderades inte vid radering av avvikelse
 • Justerad intäkt äta sparades inte i prognostillfällen
 • Rättigheter till register tex Lönearter funkade inte
 • Mindre bug i tooltip i användarhanteringen
 • Krasch i avvikelsehanteringen vid mycket text i beskrivningen
 • Fel i rubriken på BBR 24, Arbetsplatsbiblioteket
 • Export till XLS-fil ger fel när katalog eller filnamn använder "otillåtna" tecken enligt xml-standarde
 • Anbudssumman kom inte med vid utskrift av projektlista
 • Delsummeringar kan väljas även om man står i Avstämning/debiteringsunderlag
 • Dokumentkod <prognosbelopp>  för att kunna få ut debiterbart belopp till kund vid prognoser
 • Högerklicksmeny i aktiva celler fungerade inte
 
Version 2017-03-13   (ej automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Fixat bug med återstående kostnader i avstämningsdialogen som inte räknades ut
 • Tider/leverantörsfakturor som matas in direkt i BYGGsamordnaren stämplas med vem som skapat raden och tidpunkt
 • Import av Excelblad (stora) har förbättras. Tog väldigt lång tid att läsa in tidigare
 
Version 2017-03-02   (automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Under Arkiv / Ändra användaruppgifter så kan fördröjningen ställas in efter hur lång tid sökningen i projektlistan skall göras
 • Åtgångstalet i kalkylen hanterar både punkt och kommatecken
 • Vid uppläggning av nytt inöp via dialog, så scrollas det nyupplagda inköpet så att det alltid syns
 • Alla siffror i nedlagda/verkliga kostnader syns i avstämningen (kolumnbredd justeras automatiskt)
 • Utförd budget syns också i kr och % i avstämningsdialogen
 • Vid skapandet av nya kalkyler så väljs automatiskt senast valda kalkylmall
 • Fixat bug i tidplanen. Om man flyttade markerade rader och hade valt sista raden i tidplanen så flyttades hela tidplanen istället för enbart markerade rader.
 
Version 2017-02-01   (automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Olika färger på olika status för inköpsstatus och projektstatus (sätts i Inställningar / Listalternativ)
 • Alternativ vy i inköpet för att bara hantera dokument
 • Kunna ångra i dagboken
 • Export av utförda mängder
 • Senast sparade/visade prognos i avstämningen kan tas med vid Skapa prognos i Excel
 • Ny funktion för att låsa budgeten (ligger i funktionsmenyn)
 • Markera hela raden i inventarieregistret vid utbokning
 • Kopiera flera rader på en gång från kalkyl till inköp
 • Varning görs om man försöker hämta prelbokade fakturor till ett fakturaunderlag
 • Varning görs om samma faktura kopieras ytterligare en gång till samma avvikelse
 • Utskrift av scannade fakturor blev inte i ordning som på skärmen
 • Högerklick för att Visa faktura i kostnadssammanställningen i avvikelsen
 • Vid kopiering av faktua/tid till en avvikelse så läggs det in en notering ex. AVVE3 i noteringsfältet
 • Uträkning av resultat i procent (TB/TG) i Tider o kostnader
 • Export av tillvalslistan till Excel
 • Export av Fråga-svarlistan till Excel
 • Kunna exportera inköpssammanställningen till Excel
 • Fel leverantörsnamn visades i Visa kostnader för projektet på översta raden
 • Om man gjorde urval i personalregistret på en avdelning, så kunde man inte få bort detta sedan
 • Utskrift av utförda mängder
 • Fel uträkning gjordes om prioritering av standardresursens apris nyttjades och prissättning gjordes direkt i fakturaunderlaget
 • Vid byte av beställare i projektet så ändras alla gamla fakturaunderlag
 • Sök efter leverantörs och kundfaktura tar nu hänsyn till vilka projekt användaren har rättighet till
 • Mindre laytjusteringar i sök kund-, levfaktura
 • Summor sorterades inte rätt (negativa) i ex sök efter levfaktura
 • Om ingen kontoplan finns inlagd i BS, så kommer en standardkontoplan att importeras automatiskt
 • Lönearter läggs automatiskt upp i BYGGsamordnaren om registret är tomt
 • Några exempel på resurser läggs automatiskt upp om resursregistret är tomt
 • Vid uppläggning av nytt inköp så sätts focus till rubrikraden direkt
 • Via inställningar kan man initiera Interna avvikelser till Avtalad kostnad= 0
 • Felaktigt ställd SQL-fråga i Lägg till dokument, gjorde att det gick väldigt långsamt i Win10 + nätverk
 • Uteslutande sökning i projektlistan
 • Kopier o klistra i alla celler, framförallt kopiera ut från anbudssammanställningen i inköp
 • Kontroll görs om samma organisationsnr uppges på två olika företa i företagsregister
 • Visa faktura finns tillgängligt även under Egen personal i Tider/kostnader
 • Högerklick för att kopiera bilaga i en äta
 • Ifyllnad av Kategori i företagsregistret landar forfarande i Land fixat
 • Extra mellanslag i slutet på användarnamn mfl tvättas bort
 • Export av Lyftplan till PDF-fil föreslår ibland filnamn som inte kan skapas om man ex. har kolon med i projektnamnet
 • Fixat bug i PAXML export från tidföringen
 
 
Version 2016-11-03   (ej automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Tidigare problem med att radera bilagor till avvikelser är nu åtgärdad
 • Möjlighet att få fram total historik i personalliggaren för ett visst projekt
 • Möjlighet att logga ut alla personer som varit inloggade mer än 24 h på alla projekt via BYGGsamordnaren
 • Kunna söka på organisationsnumret i företagsregistret
 • Ta med benämning i Tok-dialog
 • Exportera budget till Excel
 • Hämta underlag till fakturaunderlag per aktivitet och läge
 • Entreprenadformer som var upplagda under listalternativ kom inte upp som förslag vid Eget urval
 • Export av projektlista till Excel (den vanliga projektlistan)
 • Dokumentkoder för valt avtal för ett projekt
 • I avv.sammanställningen så vill man se vad bilagorna i varje äta har för namn
 • Löneart innehåller tecken som är felaktiga under resurstyp / Resurstyp var helt fri i editering av resurs
 • Inköpslistan har optimerats för att öppnas snabbare när det är många inköp i ett projekt
 • Aktiv funktion indikeras med skuggad ikon i verktygsfältet till vänster
 • Ändrat i Kompakt resultatsammanställning (ekonomiöversikt)
 • Ommappning av annat projektnr i ekonomi o lönesystem är avaktiverat som standard
 • 2016-11-03 Fixat bug i ekonomiavstämningen vid körning mot SQL-server
 • 2016-11-03 Ny funktion. Sammanställning av tillvalsartiklar för alla lägenheter/tillval
 • 2016-11-03 Ny funktion. Utskrift av många tillval på en gång.
 • 2016-11-03 Ny utskriftsmall för personalregister i form av beställning av arbetskläder
 
Version 2016-06-15   (ej automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Visa sammanställning/ringlista över alla anbudslämnare för alla inköp i projektet
 • Dagboksnoteringar om avvikelser, pågående arbeten och närvarande arbetsstyrka i avvikelsens kostnadssammanställning kan enkelt plockas fram i separat fönster
 • Urval på söknyckel för personalen i WEBtid
 • Urval på byggslut i projekturval
 • Kunna visa kolumnen Byggslut i projekthanteringen
 • Kunna få upp RSV-numret i projektlistan, för att lätt kunna se vilka projekt som ev skall anmälas
 • Gå till Inköp via högerklicksmeny i avstämningsdetalj
 • Noteringen och datum för kostnaderna syns i avstämningsdetaljen i tootips
 • Tooltip på inköpen i avstämningsdetalj för att redovisa detaljraderna på inköpet
 • Dokumentgrupper och för inköpsdokument kan förinställas i Inställningar/Listalternativ
 • Fixat BUG i kostnadsplanen när man infogar rader och inte angett datum för kolumnen
 • Personid exporterades istället för anställningsnr till Hogia
 • Varningsmeddelande vid igångkörning på ny dator kom upp, fast inget fel förelåg
 • Krångel med att läsa ut avsändaradress ur mail som läggs in i BS
 • Export till Excel från Tider/kostnader skapar riktig xls-fil istället för csv-fil
 • Export av orderstock till Excel skapar riktig xls-fil istället för csv-fil
 • Vid radering av fil, så läggs filen istället i katalogen Backup\RaderadeFiler
 
 
Version 2016-05-26   (ej automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Förbättrad funktion för att göra avvikelsesammanställningar för alla projekt på en gång, för kvalitetsrevisioner och uppföljningar
 • Ändrat fältlängden på tillvalsartiklar så att upp till 255 tecken kan användas
 • Fixat bug i kostnadsplanen när inget datum var satt på kostnadskolumnen
 • Förbättrat dialogen för att välja anbudslämnare till inköp. Storleksförändring, succesivt urval på det man skriver i sökrutan, titel på personen syns i listan
 
Version 2016-05-18   (automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Kunna dölja funktionen Lyftplan
 • Fler tooltip i avvikelser / kostnadshanteringen
 • Lagt till anskaffningsvärde och årsmodell som kolumner i inventarieragistret
 • Arkiverade Projekt - Röd-blå färgkombinationen är väldigt svår att se.  -> bytt till gul färg
 • Projektuppgifter i mailrubrik
 • Ta med projektnr vid mail offertförfrågan
 • Ändrat i Datumkalender så att alla röda dagar tydligt ritas ut
 • Märkning på inventarien hämtas in till fakturaunderlaget
 • Ort som kolumn i personallisten
 
    Funktioner i kombination med personalliggaren
 • Ha dokument i Personalliggaren som UE mm kan ta del av
 
Mindre fix o bugar som är rättade
 • Land och Kategori använder samma fält i Företagsregistret
 • Kompletterat BSMTtr med lock-fil som förhindrar dubbelkörning
 • Tillsnyggning av export av kund till Visma adm
 • Vissa uträkningar i ex. projektlistautskrift gav Error!
 • Bug i inköp vid klick på nästa/föregående
 • Ctrl-c på projektnamnet i projekthanteringen låser hela pc:n
 • Korta ner fakturamärke om beställarens projektnr + märke blir för långt
 • Mer info i Hjälp / Om BYGGsamordnaren
 • Rubrik i huvudfönster
 • Antal-kolumnen i kalkylen skall autosizea sig
 • Helgdagarna i tidplanen/kalendern är kontrollerade mot svenska helgdagar
 • Felmeddelande med OnDropFiles i byggservicevyn om man drar o släpper filer
 • Ändra kolumnrubrik i avstämningsdetaljen (Beskrivning är omdöpt till Benämning för att harmonera med Tider/kostnader)
 • Personalplaneringen resizeades inte riktigt när man valde att BS kommer ihåg storlek/läge på fönster
 • Dölj funktionen för att redigera slutside-mall i kalkylen
 • Autosize i Avstämningsdetalj, ToK
 
 
Version 2016-02-24   (EJ automatisk uppdatering än)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Ta ut personalliggaren i BYGGsamordnaren
 • Förhandsgranskning av import av A-priser
 • Kunna exportera avvikelsesammanställningen till Excel
 • Radera alla rader i A-prislistan genom att markera en kolumn + Radera rad
 • Import av xls-fil till A-prislistan och mängderna innehöll ej siffror
 • SQL-fel när man ändrar i prognos-mängd och kör mot SQL-server
 • Sök efter leverantörs/kundfaktura scrollar längst ner vid öppning
 • BYGGsamordnaren kraschade i Windows 2003-server
 • Bug med projekturval vid arkivering är åtgärdat
 • Dokumentkod skapad för att få ut om tidrader är kontrollerade <kontrollerad>
 
 
Version 2016-01-20   (EJ automatisk uppdatering än)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • 2016-01-20 Arbetsplatsbiblioteket är uppdaterat
 • 2016-01-20 Uppdaterade dokumentmallar
 • 2016-01-18 Fixat buggar med skicka mail och skapa dokument
 • Nya uppgifter för Län och Kommun i projektuppgifterna
 • Kunna fylla i förväntat TB i projektuppgifterna
 • Projektorganisationen förväljs vid skicka via epost (om sådan är upplagd och någon har epostadress)
 • Högerklick Klistra in bilaga i dagboken
 • Bakgrundsfärgen för arkiverade projekt är ändrad till gult, för att bli lite mer lättläst
 • Lägg företagsnamnet man jobbar i uppe till vänster så man alltid ser det
 • Focus sätts på OK-knappen efter val av företag, personal till en projektmedlem
 • Namnet på aktiv prislista syns hela tiden i titeln på fönstret
 • Scrolla listan med bilder till slutet vid öppning
 • Menyval för att tillåta att rubriker ändras direkt i inköpslistan
 • Antal i kalkyl är för smal vid mer än 99.Blir talet över 100 syns inte första siffran,alltså 100 talet.
 • Fasta mängder från MAP blir fel
 • Bakgrundsfärgen på stutusfältet är ändrat till vit för att lättare kunna se texten (framförallt summan nere till höger)
 • Ekonomiöversikten plockade inte de senaste två prognoserna
 • Krysset i Avstämningsdetalj blir skriv ut istället för stäng
 • Budgetförstärkning i avvikelsevyn initierade inte riktigt vid inläggning av nya rader
 • Koppling till scannad faktura fungerar inte om man kopierar en faktura (inom eller till annat projekt)
 • Summeringen av ekonomin uppdateras inte när Kundfakturor är default
 • Fel rubrik under personalkostnad i avvikelserapporterna
 • Tillsnyggningar i inköpsformuläret
 • Tooltips för inköp
 • Knapparna i projektplaneringen gick inte att klicka på (färg, egenskaper)
 • Markören syntes inte i lösenord/projekturval i personal-WEBtid inställningarna
 • Droplistor/knappar försvann i dagboken
 • Lägg till bilder i dagbok, kommer ihåg senaste rubriken för varje projekt för sig
 • Dubbelklick i resursregistret för att välja fungerade inte
 • Nya fält lades inte till för län o kommun i projekthanteringen 2015-12-21
 • QR-kod generatorn för personalliggaren fungerade inte riktigt 2015-12-21
 • DOCX och XLSX-filer öppnades inte i Office 2016 pga bug i Office 2015-12-21
 • Dra o släpp exporterad tidplan/kalkyl direkt till tidplanelistan  2015-12-21
 • Hjälpprogrammet BSOImage kraschade ( bla vid utskrift av avvikelser) fixat 2015-12-30
 • Tooltip i Tider o kostnader för att visa vem som ändrat på tid/kostnadsrad senast 2015-12-30
 • Arbetsplatsbiblioteket uppdaterat 2015-12-30
 
 
Version 2015-09-24   (EJ automatisk uppdatering än)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 
 • Noteringar på kostnadsraderna i avvikelserna
 • Flytta rad på en avvikelse till en annan avvikelse
 • Höj slutkostnad direkt i avvikelsen
 • Max 7 siffror i Lyftplan
 • Klipp o klistra i aktiva celler
  - Högerklicksmenyn funkar även om man aktiverat cellen och markerar delar av texter
 • Hämta underlag från inventarieregistret till ett fakturaunderlag
 • Högerklick för att klipp/klistra i personalregistret
 • Enter flyttar till ny rad / nästa cell i slutsidan på kalkylen
 • Högerklick för att hämta adress till projektet från företagsregistret
 • Ändra på anbudslämnare för att tex. byta kontakt på ett företag men bibehålla mailkorren
 • Kopiera anbudslämnare i ett inköp för att ex. klistra in i excel
 • Tooltip i avvikelsen för att förtydliga olika kostnader och hur de räknas i avstämningen
 • Dra o släppa filer från ex. Outlook till en bilaga i dagboken
 • Högerklicksmeny i dialogen för att redigera mail
 • Om beställaren anges och adress till projekt är tomt, så fylls adressen i till projektet (via fråga)
 • Export av dokumentförteckning till Excel
 • Lägg till dokumentstatus på många dokument samtidigt via högerklick
 • Öppna katalog med egna rapportmallar från dialog med val av rapportmall
 • Höj slutkostnad finns med i dialogen för att visa alla äta-rader i kolumnen Avvikelser totalt, och Avvikelser budgetförstärkning
 • Scrolla till slutet av dagboksöversikten när man går in i dabgoksöversikten
 • Kunna lägga in inköpsmål
 • InköpsIDnr för varje inköpspost
 • Kunna tända epostadressen som egen kolumn i personalregistret
 • Komma ihåg urvalet på avdelning i personalregistret
 • Sortering av projekt i mixad ordning i ekonomibedömning och orderstock
 • Ny funktion under Hjälp-menyn för att se video-hjälpfiler för olika delar i BYGGsamordnaren
 
Mindre fix o bugar som är rättade
 
 • Export av tidplan till PDF med komma i filnamn gav korrupta filer
 • Klipp o klistra på kontakt i företagsregistret funkade inte
 • Avvikelseanteckning via droplist
 • Tvätta filnamn när man hämtar mail via COM
 • Tooltips på avtal
 • Loggan skalas automatiskt ner om upplösningen är >= 400 DPI
 • Tab-tecken i Avvikelserubriken blev knas när man mailade
 • Export av tidkoder när man exporterar tidföringen via PAXml-fil
 • Excel-mallar fylldes inte i ordentligt ifrån ett enskilt inköp
 • Skicka offertförfrågan till företag med radbrytning i firmanamnet ballar ur
 • Koden <du_projtotalsumma>  fungerade inte ordentligt i projektlisteutskrift
 
Version 2015-05-25   (EJ automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Export av projektorganisation till xls-fil via högerklick
 • Export av projektorganisation till Outlook via högerklick
 • Export av personalregister till Outlook
 • Ny funktion för kostnadsplan (startas från lyftplanen)
 • Många andra register har blivit justerade så export till excel görs i xls-format istället för skv eller csv-fil
 • RTM-mallar kan användas för avvikelsebilage-mall
 • Hjälpprogrammet Dokumentkoder, listar upp egendefinierade dokumentkoder/projektuppgifter
 • Sortering av tidigare prognoser, görs i datumordning
 • Bug fixad med lyftplan, om några uppgifter saknas i lyftplanen
 • Bug fixad med att inte katalogstruktur bibehölls vid dra/släpp mappar med filer till dokumenthanteringen
 
Version 2015-05-11   (automatisk uppdatering)
 
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Arbetsplatsbiblioteket är uppdaterat
 • Mail/bifogade filer från Outlook kan dra/släppas till dagboksbilaga
 • Spara många leverantörsfakturor (scannade) som en PDF-fil med många sidor i
 • Infoga mängd i A-prislistan
 • Sortera (genom dra/släpp) i A-prislistan
 • Fördela inregistrerade mängder per månad i A-prislistan
 • Svar senast i Fråga-svar räknas ut om man i projektuppgifterna lagt in "Dagar till besked", på samma sätt som avvikelser
 
Version 2015-03-24   (ej släppt som automatisk uppdatering)
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Lyftplan
  Helt ny modul för att enklare kunna hantera lyftplan. Både "rak" lyftplan och med dellyft
 • A-prislistehantering
  Helt ny modul för att kunna mäta upp arbeten med reglerbara mängder
  Ligger under Kalkyl/Budget/A-prislista
 • Dra o släpp filer till dokumenthanteringen ger förslag på dokumentgrupp om man har gjort urval (bockat för) en viss dokumentgrupp
 • Differens mellan summa fakturaunderlag och vad som är fakturerat i tooltip
 • Export av ekonomiöversikten till excel-fil
 • Avrop kan skickas i PDF-format
 • Hantering av filer med Unicode-tecken ( bla dra o släpp filer till dokumenthanteringen)
 • Utskrift av många fakturor skriver bara ut varje faktura 1 gång, även om den är konterad på många olika konton
 • Landsuppgift i företagsregistret
 • Klipp o klistra i högerklicksmeny på kontakten i företagsregistret
 • Skicka mail till anbudslämnare för ett enskilt inköp
 • Lägga till flera anbudslämnare på en gång till ett inköp
 • Avstämningen skrivs ut på 1 sida i bredd
 • Tider o kostnader skrivs ut på 1 sida i bredd
 • Funktion för att lättare kopiera projektresurser från ett projekt till ett annat
 • Byta revideringsdatum på många projekt samtidigt (högerklick)
 • 3 ytterliga kataloger för mallar. Stöd för att lättare kunna dela gemensamma mallar mellan olika installationer
 • Storleksändra dialog för redigering av lönearter
 • Ytterligare förbättrat utskriften av PDFer genom att de görs helt i bakgrunden
 • Sammanställning av dokument görs numera helt "på skärmen" istället för via rapport
 • Lättare kunna lägga till bilder i dagboken från projektets bilder
 • Ny kolumn med inköpsvinst i procent, i inköpssammanställningen
 
Version 2015-02-05   (ej släppt som automatisk uppdatering)
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • PDF-utskrifter (framförallt scannade fakturor) är modiferat för att slippa programkrascher när man byter PDF direkt efter utskrift (2015-02-05)
 • Påslag 2 om det var lagt på ett A-pris, hanterades inte ordentligt i fakturaunderlaget (2015-02-04)
 • Filnamnet på scannade fakturor som kopieras till Avvikelser, har förbättrats
 • Vid automatisk ifyllnad av excel-filer så fylldes inte alla uppgifter i korrekt om det förekom bindestreck i värdet
 • Projektorganisationen kan användas även för xlsx-mallar
 • Leverantörsbedömningens rubriker breddas automatiskt för att hela beskrivningen skall få plats
 • Slutsidan på kalkylen fylldes inte i med korrekta uppgifter från grundkalkylen
 • Export av tid till Visma tid, exporterar anställningsnr istället för personID
 • Anbudslämnare togs bort från alla inköp i projektet, när ett enskilt inköp raderades
 
Version 2015-01-16
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Knappar för Nästa och Tidigare avstämningspost
 • Kunna välja från vilken prognos som man vill hämta underlag till översikten
 • Två knappar för Ej moms och Moms 25% i fakturaunderlaget
 • Speciell dialog för tidssammanställning för bättrekontoll i Tidföring
 • Vid "kopiera faktura till äta" så skall även länken till ev scannad faktura hänga med i kopieringen
 • Kopiera faktura till avvikelse och ändra beloppet
 • Kunna bedöma i % hur stor intäkt avvikelsen kommer att ge
 • Bilagor i dagboksblad
 • Autosize på kolumner så att siffror får plats i resurssammanställningen i kalkylen
 • Uteslutande sökning i avsnittsregistret
 • Uteslutande sökning i avvikelselistan
 • Kunna öka antalet justeringar/texter i anbudsutvärderingen
 • Ctrl+ Shift+ P  öppnar projekthanteringen
 • Lägga in arbetad tid som en löneartsrad
 • Urval på avdelning i personalregistret
 • Årtalet visas ihop med veckonummer i inköpslistan
 • Kunna skriva ut avstämningspost
 • Tooltip för att förtydliga Sammanvägd kostnad och Kvar att fakturera
 • Tooltip i avvikelselistan för att förklara färgmarkeringen
 • Skyddsrondsprotokoll med kryssbara rutor
 • Ändra grupp mm på flera dok/rit samtidigt via högerklick
 • Visa grupp/mapp vid val av ritningar till inköpsdokument
 • Knapp för att bara välja avtalade kostnader vid hämta underlag från avvikelser till fakturaunderlag
 • Text-version av tidsförlängning i avvikelsen
 • Förbättring av skyddsronden med separata kolumner för "ej aktuell" / "anmärkning"
 • Gjort inläsningen av BYGGsamordnarens egen prisfil lite mer tolerant för fel
 • Lagt till dagsresultat i Likviditetssammanställningen i ekonomiöversikten i projekthanteringen
 • Indikering med symbol i cellen för bedömd slutkostnad om någon justering har gjorts
 • Komplettering med procentuträkningar på enkel slutsida i kalkylen
 • Alternativ att inte läsa in omkostnads och eller tjänstemannakalkyl vid import från MAP
 • Lagt till kund/levnr som uppgift för beställaren i fakturaunderlaget
 • Fler dokumentkoder för att styra innehåll i kalkyldokument bättre
 • Telefonnr (och mail) i anbudsutvärderingen
 • Storleksändra inställningar för standardorganisation
 • Kunna plocka fram raderade inventarier
 • Autosize på kolumner i avstämning/budgetförstärkning
 • Visa aktuell rad i avstämning
 • Tooltip med notering i avstämningsdetalj
 • TG/TB i avstämning skall följa definitionen i inställningarna
 • Ekonomiöversikt Succesiv vinst  tog inte med avtalade intäkter på äta
 • Lagt in personnr/orgnr som uppgift på beställaren i tillval
 • Kunna i standardinställning välja att inte BS standardmallar skall synas initialt
 
Fixade buggar o problem:
 • Felmeddelande dyker upp vid import av tider (via tider o kostnader)
 • Fel leverantör angiven i inköp när leverantören inte är angiven över huvud taget
 • Slutsidan på kalkylen visade inte procentuträkningarna initialt
 • När man trycker "Nytt inköp” i inköpsmodulen kommer ett gammalt inköp upp. Varför?
 • Val av ritningar blir för smal för alla kolumner
 • SQL-fel om man bokar ut flera på samma gång
 • Utskrift av avvikelse med bilaga kraschar om bilagefil saknas
 • Fixat bug med datum i export till PAxml
 
Version 2014.1 2014-09-03
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Storleksändring av dialogen för avstämningsdetalj
 • Datumkalender visar 1 månad bakåt i tiden om 3 eller fler månader ryms i kalenderdelen
 • Utskrift av orderstock blir på en sida i bredd
 • Arbetsordrar i serviceprojekt kan göras i xlsx och xlsm format
 • Sortering av dokumentgrupper/mallar sker i naturlig bokstavsordning
 • Lagt in fler alternativ att styra uträkningar i kalkylen via högerklicksmenyn
 • Hantverkarformuläret -14
 • Sök inte efter arkiverade projekt när man skall skriva in projektnr
 • Kunna plocka ut vissa intäkter o kostnader i ekonomiöversikten via dokumentkoder
 • Rubriken är kompletterad med projektnr o namn när man mailar fakturaundelag
 • Förtydligat till Inköpsbudget i Inköpshanteringen
 • Vid byte av personid i personalregistret så omregistreras redan registrerad tid, till det nya ID´t
 • Storleksändra dialogen för redigering av artiklar i en prislista
 • Fakturaunderlag låses efter export till Visma
 • Kunna välja egna projektuppgifter som obligatoriska
 • Hoppa mellan anställda i Tidföring via Ctrl+ PgUp/PgDown skall ignorera ej aktiva i personalregistret
 • Förbättrad hantering av kontroller vid användning av grundlayout i avstämningen
 
Fixade buggar o problem:
 • 2014-09-01  Fixade problem med programkrash vid uppstart efter uppdatering från tidigare version
 • Bilder monterade i standardsidhuvudfot (DOCX) kopierades inte med till det riktiga dokumentet
 • Sidhuvudfot docx fungerar inte med <liggandesidhuvud> <liggandesidfot>
 • Timer-uppgifter laddades inte in i projektlistan efter att vi optimerat laddning av projektlistan
 • Radera timer via högerklick i byggservicevyn tog inte bort eventet i projektlistan
 • Visa faktura från databaser (ex. Eyesys mfl) fungerade inte
 • Resultatuträkningen syntes även i Fråga-svar, även om fråga-svar inte kan hantera kostnader
 • Fel fonter i avstämningsdetaljen
 • Bilagor som skapades i avvikelsen fick fel filnamn
 • Klista in datum i Tidföring (vid val av person/ tidsurval) så fick man SQL-fel
 • Fältet cRegPersonerEx fattades i Anstallda vid export av personalregister
 • Vid ändring av befintlig avvikelse så uppdaterades inte kostnaderna ordentligt i avvikelselistan
 • Vid kopiering av avsnitt alt inläggning av avsnitt från avsnittsregistret så kunde rader hamna i fel nivå = felräkning
 • Radera rader i låst fakturaunderlag, åtgärdat
 • BS kan köras helt utan XPDF-activeX
 • Loggan gick inte att byta via BYGGsamordnarens GUI
 • Summaraden i fakturaunderlagslistan uppdaterades inte efter radering av fakturaunderlag
 • Om man skriver in 13 000 kr/h i avtalet så får man felmeddelande i avvikelserapporten
 • Dagboksanteckning går inte att öppna
 • Om man väljer ny enhet via droplistan i Tider o kostnader på rad som är kopplad till fakturerad avv, så blir det programfel
 • I personalplaneringen är funktionen underaktiviteter spärrat, eftersom den inte stödjs där
 
Version 2014.1 2014-05-20
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Radbrytning i avvikelserapporter kom inte med vid utskrift
 • Vid dra o släpp/kopiera hel katalog så behålls katalogstrukturen i BYGGsamordnaren
 • Projektlistan laddades väldigt långsamt i vissa fall
 • Anteckningen på projektmedlem syns i tooltip
 • Avvikelselistan laddas snabbare
 • XLSX-mallar dök inte upp i vissa operativsystem när man klickade på Nytt dokument
 • Manuella kalkylrader lästes över utan kontonummer vid import från Bidcon
 • Möjligt att kopiera valda delar av tillvalssammanställningen
 • Focus sätts till sökrutan, efter val av urval i projekthanteringen
 • Justerade koder för anbuds- och kontraktssumman i hjälpprogrammet Dokumentkoder
 • Hantering av prislistor från AB Hugo Carping (VVS-grossist)
 
Version 2014.1 2014-04-17
Nya förbättrade/fixade funktioner
 • Kontonummer vid inläsning av MAP-kalkyler kom inte med
 • Kolumner som är för smala för att visa alla siffror breddas automatiskt i avvikelsesammanställningen, avtal och resursregistret
 •  
 
Version 2014.1 2014-03-14 (ej släppt som automatisk uppdatering)
Nya förbättrade funktioner
 • Uppdaterade mallar o rapporter
 • Lagstiftningen i Arbetsplatsbiblioteket är uppdaterat
 • Kompletterat underskriften i dagboken med Platschef/Arbetschef
 • Aktiviteten i foto-hanteringen fungerade inte
 • Bug i tidplan att inte text efter tidplanestaplar syntes ordentligt
 • Vid import av Wikells/Sektionsdata-kalkyl, så föreslås den sökväg som du senast använde i Sektionsdata
 • Alla "discipliner" av kalkyler från Sektionsdata accepteras numera
 • Funktion för att kopiera hela adressen för ett företag eller kontakt i företagsregistret
 • Autofyll fungerar i dialogen där man anger Utfört i Avstämningen
 • Hämta underlag från projektbeskrivningen, instruktioner från kund och instruktioner till montör, till ett fakturaunderlag
 • Nya dokument i BYGGsamordnarens ordbehandlare öppnas och skapas snabbare
 • Tillagt funktion i BYGGsamordnarens ordbehandlare att under Infoga-menyn kunna Infoga kryssruta var som helst i ett dokument
 • Valborgsmässoafton hanteras numera inte som en helgdag i tidplanen
 
Version 2013.2 2014-03-03 (ej släppt som automatisk uppdatering)
Nya förbättrade funktioner
 • Dagboken är kompletterad med sökfunktion
 • Projeklistan är laddas snabbare
 • Översikten under Avstämning är renodlad och förenklad
 • Fler uppgifter kan plockas ut ur ekonomiöversikten för alla projekt. Tex debiterbart både med och utan datumintervall
 • Lagt in knapp för "mig själv" som ansvarig för uppgifter i projekt
 • Utskrift av resurssammanställningen i kalkylen tar med leverantörsnamn och/eller kontobenämningen
 • Nettokostnaden kan plockas ut för avvikelser vid utskrift (vid ex. interna rapporter)
 • Import av inköpslista direkt från kontoplanen
 • Storlek för Tröja och T-tröja i personalregistret + uppgift om modell för varje storlek
 • Utskrift av äta-listan (som den ser ut på skärmen) görs numera på en sida på bredden. Detta gäller flertal olika listor som ex Tillval, Fråga-svar mfl.
 • Tillvalsbilagor får bättre filnamn/rubrik
 • Aktuell rad visas gul i ekonomibedömningen
 
 
Version 2013.2  2014-01-25  (ej släppt som automatisk uppdatering)
Nya förbättrade funktioner
 • Förbättrat layouten "Resultat löpande" i ekonomiöversikten. Medtaget är uppgfter för hur stora kostnaderna är för de transaktioner som inte har fakturamärke (inte är fakturerade ännu)
 • Möjlighet att importera timmar där den anställdes identitet anges med anställningsnummer och någon annan uppgift används som PersonID i BYGGsamordnaren
 • Installationsprogrammet hanterar sökvägar som ex. B:\,  H:\ etc bättre, för de som har BYGGsamordnaren installerad till en rot-katalog
 
Fixade fel/buggar
 • Anteckningsfältet i Företagsregistret laddades inte
 • Aktivering av cellerna för Pågående aktiviteter i dagboken fungerade inte riktigt
 • BYGGsamordnaren får 2 iconer i aktivitetsfältet
 
Version 2013.2  2013-12-18  (ej släppt som automatisk uppdatering)
 • Inköpskolumnerna kunde inte visas i Avstämning
 • Skapa prognos i Excel, kunde få fel decimaltecken
 
 
Version 2013.2  2013-12-12  (släppt som automatisk uppdatering)
 • Lagt in fler loggar för felsökning av dokumenthantering i inköp.
 • Fix av personalutskriften, från personalregistret
 • Export till Visma lön 300/600 från tidföringen
 • Export till Hogia lön från tidföringen
 • Fix av loggfilens datumformat (BSOMailer.exe)
 • Fix av fel med dubbla fältnamn i Avstämning / debiteringsunderlag (poslag2)
 • Automatiskt byte av komma till punkt i kalkylen
 • Förbättring av mailhanteringen (BSOMailer.exe)
 • Bug med dokumentmallar med kopplingar till personalregistret är fixad
 • Rättat översikten i avstämningen
 • Organisationsnummer och leverantörs/kundnummer är tillagt på projektmedlem i ex. Fakturaunderlaget
 • Kunde inte bifoga dokument när man mailar från projektorganisationen
 • Alt + pilned funkade inte i fakturaunderlaget för att välja beställare
 • Sortering av titlar på företagskontakt sker i bokstavsordning
 • Skicka scannade fakturor via e-post
 • Bekräftelse på radering av företagsbilaga
 • Visa kundfaktura i dialogen för kundfakturor, Byggservice
 • Totalt sammandrag av olika lönearter i personalstatistiken
 • Kunna visa e-postadressen i gruppsändningslistan
 • Fix av BSOMailer när sökvägen var satt till ex. server1.local.abc
 • Rättning av inläsning av Bidcon-kalkyler (detaljkalkyler)
 • Rättning av inläsning från MAP. Antalet räknas ut med 5 decimaler vilket har inverkan då priset är satt till ca 500.000 och uppåt.
 • Stöd för DOCX-mallar, XLSX-mallar och PPTX-mallar
 • Ny funktion för ”Timer” i projekthanteringen
 • Varning om filer inte kan kopieras pga för långa sökvägar (över 260 tecken)
 • Fixad bug vid Hämta underlag från Avvikelser till fakturaunderlag
 • Fixat bug med Notering i tidföring som blev avkortad till 50 tecken
 • Varning om man försöker göra urval på fler status än vad som kan lagras i databasen
 • Ingen varning sker om man har ”Ser allt” rättighet och inte lägger till sig själv som behörig i projektet
 • Markering av aktuell rad i avvikelselistan och i kostnadssidan på en avvikelse
 • Företagsregistret gör ”uteslutande” sökning. Dvs bara de företag som matchar söktexten kommer att finnas kvar i listan
 • Resultatuträkning i listan med fakturaunderlag
 • Aktuell rad markeras i Tidföringen
 • Skydd mot radering av många celler i tillvalet
 • Snabbval att välja alla/inga bilagor när man skickar/skriver ut en äta
 • Tab-knappen fungerade mellan alla celler i byggservice-vyn
 • Visa info på gruppsändningsdokument i BSO-dokument, visade fel dokumentgrupper
 • Knapp för att välja alla, eller inga bilagor när man skickar avvikelser via e-post
 • Hogia-export av tider hade fel format
 • Kryssa ner slutsidan på kalkylen sparar inte slutsidan
 • Om man anger garantitid 1 år, så borde BS kunna sätta garantibesiktningsdatum
 • Kunna skriva in garantibesiktningsdatum
 • Export från Tidföringen kan välja enbart aktuell person eller alla personer
 • Spara olika versioner av prognosen + kunna plocka upp tidigare prognoser i kostnadsavstämningen